Kinh hoang cuộc chiến với những xác sống trong ‘Ram Pant’

441

Xoay quanh cuộc chiến xác sống từ triều đại xưa tại Hàn Quốc. Hoàng tử Lee. Một người tài năng của triều đại Joseon vừa trở về sau thời gian lưu đầy bởi giặc xâm lược. Giữa tình thế đật nước lâm vào cơn đại dịch bóng đêm cùng hàng loạt thù trong giạc ngoài, hoàng tử Lee phải đối đầu với những kẻ thù đến từ bóng đêm.

Huỳnh Ben

Chia sẻ